Ssakramentu ettukuvu
Yezu lye yekweseemu
Tulisinze n’okutya
Wamu n’okulyagala

Eby’edda byo byaggwaawo
Kino ky’ekitambiro
Yezu kye yaleetera
Bonna abamukkiriza

Bwali budde bwa kiro
Kumpi ne Kalvariyo
Yezu lwe yasiibula
Abatume abaagalwa

Omugaati gw’addidde
Gw’afuula omubiri gwe
Omukama gw’abawa
Mulye ku kino mwenna

N’ekikompe bwekityo
Bonna baakikombako
Ne banywa omusaayi gwe
Nga bwe balya ennyama ye

Ebyo nga bikoleddwa
Awo n’abakuutira
Kino mukikolanga
Mwenna okunzijukira

Ye mu Konsekrasio
Yezu mweyeweerayo
Era ne mu komunio
Tumufuna bulijjo

Mujje gyendi mwe mwenna
Mujje mwe abategana
Mujje n’abagumyanga
Ne mbatoowolokosa

Submit Corrections

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *